Head Office  
MBS KOREA Co., Ltd.

China Office & Factory  
Qingdao Kwangyang Electronics Co., Ltd.

엠비에스 코리아는 2002년부터 중국법인 청도 광양전자(유)를 설립하여 가전 제조업체에 냉장고, 정수기, 에어컨 및 공조 시스템의 냉매 컴프레서용 Hermetic Terminals를 공급하고 있습니다. 또한 전기자동차의 냉방, 환기 및 난방을 통합하여 관리하는 HVAC 시스템 제조업체의 파트너사로서 자동차의 E-Compressor용 다양한 E-pin Connectors를 제조, 공급하는 Hermetic Sealing 분야의 전문 제조기업입니다.

Head office    

MBS Korea Co., Ltd.    
서울특별시 영등포구 선유로33길 15 에이스테크노타워 201호  
TEL      +82-2-2671-2901
FAX       02-2671-2981
E-mail    bang@mbsk.co.kr
            sales@mbsk.co.kr
China Office & Factory    

Qingdao Kwangyang Electronics Co., Ltd.   
Xinlian Industrial#3, Zhaogezhuang Community, Liuting Jiedao, Chengyang Qu, Qingdao, China
TEL      +86-532-8471-1760
FAX      +86-532-8471-1620
E-mail    pyoungmun@mbsk.co.kr
            kwangyang1@163.com

Copyright © 2022 MBS KOREA